Vedtægterne

Vedtægter for foreningen Social Cycling Network

Vedtægterne blev godkendt på den stiftende generalforsamling, afholdt 14. november.

Referatet fra den stiftende generalforsamling kan du se her : Referat - Stiftende Generalforsamling

Du kan hente foreningens vedtægter som pdf-fil her :  

VEDTÆGTER 


§1 Navn og hjemsted.                                                                      

§2 Formål.                                                                                              

§3 Medlemskreds.                                                                             

§4 Generalforsamlingen                                                                

§5 Ekstraordinær generalforsamling                                    

§6 Foreningens daglige ledelse

§7 Økonomi, regnskab og revision  

§8 Tegningsregler og hæftelse 

§9 Klubtøj                                                                                                

§10 Vedtægtsændringer                                  

§11 Opløsning         

§12 Datering    

§1 Navn og hjemsted.

Stk.1. Foreningens navn er Social Cycling Network forkortet SCN

Stk.2. Foreningens hjemsted er Glostrup/Ballerup Kommuner.

Stk.3. Foreningen vil søge om optagelse/medlemskab af DCU og eventuelt også DGI

§2 Formål.

Stk.1. Foreningens formål er:

a. at skabe et træningsfællesskab med fokus på de sociale relationer og på værdien af et netværk med et

fælles referencepunkt - cykling.

b. At bidrage til at skabe rammerne for social, personlig og fysisk udvikling - mens vi har det sjovt sammen.

§3 Medlemskreds.

Stk.1. Som medlemmer kan optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål, herunder at tage aktiv del i foreningens øvrige gøremål herunder træninger og sociale aktiviteter. 

 Stk.2. Foreningen består maksimalt af 60 medlemmer.

Stk.3. Indmeldelse sker efter godkendelse af foreningens bestyrelse. Medlemsskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk.4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til foreningen, med virkning fra udgangen af et regnskabsår.

Stk.5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

Stk.6. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

§4 Generalforsamlingen

Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af november og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved annoncering på foreningens Facebookside med angivelse af dagsorden.

Stk.3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle fremmødte medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af budget
8. Valg af  3-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
9. Valg af revisor og en revisorsuppleant
10. Eventuelt

Stk.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk.6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk.7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning.  Ved  personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§6 Foreningens daglige ledelse

Stk.1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden en formand består af kassereren samt  5 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. 4 medlemmer vælger for en 2 årig periode. 3 medlemmer vælges for en 1 årig periode.

Stk.2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk.3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsenkonstituerer sig selv. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk.4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk.5. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

§7 Økonomi, regnskab og revision

Stk.1. Foreningens regnskabsår år er 1.november til 30.oktober.

Stk.2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk.3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. 

Stk.4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§8 Tegningsregler og hæftelse

Stk.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk.2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§9 Klubtøj

Foreningens medlemmer er forpligtet at anskaffe sig foreningens til enhver tid gældende klubtøj, med de eventuelle aktuelle sponsoreres tryk på. Der henvises her til foreningens hjemmeside hvilket klubtøj der er gældende.

Foreningens medlemmer er endvidere altid forpligtede til i forbindelse med sportslige arrangementerat møde i den aktuelt gældende klubdragt. Bestyrelsen kan dog beslutte at give dispensation til arrangementer hvor klubtøj ikke vil være praktisk eller hvor kun dele af klubdragten skal anvendes.

§10 Vedtægtsændringer

Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§11 Opløsning

Stk.1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk.2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§12 Datering

Stk.1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den ___/___/20___ og senest ændret på den ordinære/ ekstraordinære generalforsamling den __/__ /20___.

 

Dirigentens underskrift. ___________________________________________