Vedtægterne

Vedtægterne blev godkendt på den ordinære generalforsamling 18. november  2020

Du kan hente vedtægterne som PDF-fil her.   VEDTÆGTER 2020

 

Vedtægter for foreningen Social Cycling Network

  

§1 Navn og hjemsted   

§3 Medlemskreds  

§4 Generalforsamlingen   

§5 Ekstraordinær generalforsamling  

§6 Foreningens daglige ledelse   

§7 Økonomi, regnskab og revision   

§8 Tegningsregler og hæftelse   

§9 Klubtøj 

§10 Vedtægtsændringer  

§11 Opløsning  

§12 Datering  

 

  

§1 Navn og hjemsted

Stk.1. Foreningens navn er Social Cycling Network, forkortet SCN.

Stk.2. Foreningens hjemsted er Ballerup Kommune.

Stk.3. Foreningen er medlem af DGI.

§2 Formål

Stk.1. Foreningens formål er:

a. at skabe et træningsfællesskab med fokus på de sociale relationer og på værdien af et netværk med et

fælles referencepunkt - cykling.

b. At bidrage til at skabe rammerne for social, personlig og fysisk udvikling - mens vi har det sjovt sammen.

§3 Medlemskreds

Stk.1. Som medlemmer kan optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål, herunder at tage aktiv del i foreningens øvrige gøremål herunder træninger og sociale aktiviteter. Stk.2. Foreningen består maksimalt af 60 medlemmer.

Stk.3. Indmeldelse sker efter godkendelse af foreningens bestyrelse. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk.4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til foreningen, med virkning fra udgangen af et regnskabsår.

Stk.5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

Stk.6. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

§4 Generalforsamlingen

Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af november og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved annoncering på foreningens Facebookside med angivelse af dagsorden.

Stk.3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle fremmødte medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning 4. Regnskabsaflæggelse 5. Behandling af indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent 7. Godkendelse af budget 8. Valg til bestyrelsen 9. Valg af revisor og en revisorsuppleant 10. Eventuelt

Stk.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk.6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk.7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Ved personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§6 Foreningens daglige ledelse

Stk.1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 3-7 medlemmer, hvoraf en formand og kasserer vælges. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer er skiftevis på valg hvert 2. år.   

Stk.2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk.3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen konstituerer sig selv. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk.4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk.5. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

§7 Økonomi, regnskab og revision

Stk.1. Foreningens regnskabsår år er 1. november til 30. oktober.

Stk.2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk.3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk.4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§8 Tegningsregler og hæftelse

Stk.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk.2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§9 Klubtøj

Foreningens medlemmer er forpligtet at anskaffe sig foreningens til enhver tid gældende klubtøj, med de eventuelle aktuelle sponsors tryk på. Der henvises her til foreningens hjemmeside hvilket klubtøj der er gældende.

Foreningens medlemmer er endvidere altid forpligtede til i forbindelse med sportslige arrangementer at møde i den aktuelt gældende klubdragt. Bestyrelsen kan dog beslutte at give dispensation til arrangementer hvor klubtøj ikke vil være praktisk eller hvor kun dele af klubdragten skal anvendes.

§10 Vedtægtsændringer

Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§11 Opløsning

Stk.1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk.2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§12 Datering

Stk.1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 14. november 2019 og senest ændret på den ordinære generalforsamling den 18. november 2020.

 

Dirigentens underskrift: ___________________________________________